Zasady obowiązujące w psychoterapii

Zasady, inaczej kontrakt terapeutyczny jest uznaną przez psychologów formą uzgadniania zasad rządzących relacjami pacjent – terapeuta. Ma na celu ochronę interesów tych dwóch osób. Jest oświadczeniem woli uczestnictwa w terapii oraz wiedzy z czym ta decyzja się wiąże.

Psychoterapeuta Piotr Schwarz posiada dyplom magistra psychologii, jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia usług psychoterapeutycznych.

 

Tajemnica terapeutyczna, prywatność

 1. Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 2. Terapeuta nie ma prawa bez zgody osoby uczestniczącej w terapii ujawniać samego faktu, że ktoś pozostaje w terapii, ani udzielać informacji uzyskanych w czasie terapii osobom nie biorącym udziału w terapii (innym terapeutom. lekarzom, członkom rodziny, instytucjom).
 3. Praca psychoterapeuty jest superwizowana. Oznacza to, że psychoterapeuta może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim wypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację pacjenta.
 4. Tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia tub zdrowia innych lub życia pacjenta) i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich.
 5. Klient ma prawo do poszanowania jego godności, poglądów religinych, politycznych.

Zasady kontaktu i wizyt

 1. Wizytę należy odwołać najpóźniej dzień przed umówionym spotkaniem.
  1. W przypadku nieodwołania wizyty przez klienta/pacjenta lub zgłoszenie braku możliwości przyjścia w dniu wizyty, klient zostanie obciążony opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  2. W przypadku, gdy to psycholog zbyt późno odwoła wizytę, kolejne spotkanie odbywa się bezpłatnie.
 2. Zaangażowanie i wola uczestniczenia w procesie terapii jest warunkiem skuteczności terapii. Klient zobowiązuje się do wykonywania proponowanych przez psychoterapeutę zadań domowych oraz do aktywnego uczestniczenia w procesie psychoterapii.
 1. Psychoterapeuta ma obowiązek odmówić pacjentowi sesji jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem środków zmieniających świadomość.
 2. Klient decydując się na proces psychoterapii oświadcza, że nie uczęszcza jednocześnie na terapię u innego specjalisty.
 3. W każdym momencie klienci mają prawo zrezygnować z terapii lub poprosić o zmianę terapeuty
 4. Psychoterapia nie może odbywać się poprzez kontakt telefoniczny. Podobnie omawianie spraw związanych z psychoterapią – w gabinecie cała uwaga jest skierowana na pacjenta, natomiast warunki, w których prowadzone są rozmowy telefoniczne nie sprzyjają zazwyczaj pełnej uwadze zarówno pacjenta jak i terapeuty.
 5. W przypadku psychoterapii par, bądź rodzinnej wykluczone jest kontaktowanie się poza sesjami w sprawach dotyczących poszczególnych osób. Spowodowałoby to ograniczenie zaufania oraz poczucia, że psychoterapia ma służyć przede wszystkim parze bądź rodzinie, a nie interesom poszczególnych osób. Pomiędzy sesjami pacjent ma prawo w uzasadnionych sytuacjach kontaktować się z psychoterapeutą telefonicznie (SMS, rozmowa telefoniczna), szanując jednak prywatność psychoterapeuty zobowiązuje się nie nadużywać tego prawa.
 6. Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub w rażący sposób łamie postanowienia kontraktu (systematyczne nieprzychodzenie na sesje, nieodwoływanie ich lub odwoływanie w ostatniej chwili, nie wykonywanie systematyczne zadań osobistych, nieuzasadnione kontaktowanie się między sesjami, bądź kontaktowanie się z terapeutą indywidualnie w przypadku terapii par i rodzinnej).
 7. Terapeuta może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania o tym klienta i zaproponowania mu innego terapeuty.

Płatności i czas sesji

 1. Czas trwania jednej sesji indywidualnej to 50 minut, sesji rodzinnej i par 80 minut. Po sesji poświęcam jeszcze kilka minut na własne przemyślenia, notatki.
 2. Spóźnienie na sesję nie wydłuża jej trwania.
 3. Koszt jednej sesji jest zawsze aktualny na stronie internetowej gabinet-lodz.pl
 4. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z każdym klientem.
 5. Terapia rodzinna odbywa się przy uczestnictwie wszystkich osób z rodziny. W uzasadnionych przypadkach możliwe są pojedyncze spotkania w tzw. podsystemach czyli po 2-3 osoby z rodziny. O takiej potrzebie oraz o tym które podsystemy będą zapraszane na sesje decyduje zawsze terapeuta.

Cele terapii

 1. Czas trwania terapii nie może być dokładnie określony. O zakończeniu terapii decyduje wspólnie pacjent i terapeuta. Następuje on wtedy gdy cele terapii zostaną osiągnięte.
 2. Cele terapii ustalane są każdorazowo indywidualnie w dialogu z pacjentem, ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania pacjenta i psychoterapeuty. Cel terapii w trakcie jej prowadzenia może ulec zmianie – może się wówczas zdarzyć że kontrakt musi być na nowo omówiony.
 3. Podczas sesji rodzinnych i terapii par pojawia się sytuacja, w której każda z osób deklaruje inny cel psychoterapeutyczny. Jest to możliwe jedynie w takim zakresie w jakim dotyczy to ich osoby, a spotykając się z parą pracujemy nad celem, który zostanie wspólnie ustalony i zaakceptowany przez wszystkich.
 4. Nie jest możliwa sytuacja, w której na terapię zostaje oddelegowana tylko jedna z osób w celu jej zmiany. W takim przypadku praca będzie się opierała na celach zgłaszanych przez osobą, z którą będzie pracował psychoterapeuta. Mimo to zawsze jest brane pod uwagę zarówno dobro pacjenta, jak i jego rodziny.
Połącz
Mapa
Menu główne