DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MNIE

Renata Miłkowska - pedagog, lopepeda, terapeuta pedagogiczny.

Również nauczyciel mianowany pracujący w szkole podstawowej. Absolwentka studiów podyplomowych z Logopedii z emisją głosu oraz z zakresu Terapii pedagogicznej, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Padagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
W swojej pracy stosuję różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznałam na studiach, kursach i warsztatach doszkalających oraz wykorzystuję doświadczenie zdobyte podczas 10 lat pracy. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy podopiecznych w różnych obszarach. Jestem osobą ciepłą i pogodną, pełną nowych pomysłów. Stale chcę poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Czym się zajmuję?

W swojej pracy zajmuję się prowadzeniem terapii logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, prowadzę zajęcia logopedyczne mające na celu usuwanie wad wymowy, w tym zajęcia dla dzieci posiadających opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zapobiegam powstawaniu zaburzeń mowy oraz wspomagam rozwój komunikacji językowej, a także prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Organizacja zajęć

Praca z dzieckiem podczas terapii logopedycznej jak i pedagogicznej odbywa się regularnie min. 1 raz w tygodniu. Ilość spotkań zależy od potrzeb, postępów terapii oraz preferencji rodziców. Na każdym spotkaniu rodzice otrzymują zwrotną informacje dotyczącą przebiegu zajęć oraz wskazówki na temat samodzielnej pracy rodzica z dzieckiem w domu. Czas trwania zajęć 50 min.

Renata Miłkowska - logopeda

Zakres usług

Diagnoza logopedyczna

Podczas spotkania przeprowadzam wywiad z rodzicem, oceniam sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, badam słuch fizjologiczny i fonetyczny, sprawdzam poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka (słownictwo i gramatyka).
Diagnoza logopedyczna jest podstawą do opracowania programu terapii logopedycznej. Badanie obejmuje :
- rozpoznanie zaburzenia
- wskazania terapeutyczne
- prognozowanie

Koszt i czas trwania (1-2 spotkania): 55 min 60 zł

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.
Oddziaływania terapeutyczne mają na celu:
- usuwanie zaburzeń mowy,
- przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
- nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Koszt i czas trwania: 50 min 60 zł

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest oddziaływaniem za pomocą środków wychowawczych i dydaktycznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mającym na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Głównymi odbiorcami tej formy terapii są dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj. z: dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią bądź znajdujące się w grupie ryzyka tych zaburzeń. Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi. W ramach terapii podejmowane są takie działania jak:
1. stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych;
2. wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach;
3. eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Koszt i czas trwania: 50 min 60 zł

Zajęcia rozwijające dla dzieci 5,6,7 – letnich (przygotowujące do podjęcia nauki w szkole)

Zajęcia prowadzone są w oparciu naukę czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną (sylabową) prof. Jagody Cieszyńskiej oraz metodę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej z elementami pedagogiki zabawy I logorytmiki. Praca odbywa się w małej grupie - maksymalnie do 4 osób lub indywiduanie - według preferencji rodziców. Dzięki proponowanym zajęciom dziecko otrzyma wsparcie w:
- rozwoju mowy, kształtowaniu kompetencji językowej, umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
- zwiększeniu zasobu słownictwa, co ułatwi mu naukę czytania ze zrozumieniem;
- przekona się, że czytanie, pisanie i liczenie to wspaniała zabawa;
- kształtowanie rozwoju emocjonalno - społecznego oraz poznawczego.

Koszt i czas trwania:
-grupowe - 55 min - 25 zł (pod warunkiem zgłoszenia min. 2 os.)
- indywidualne - 55 min - 50 zł

Kursy i szkolenia dodatkowe

Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii

"Logorytmika - ruch, słuch, słowo"

ProCentrum

Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego

65 godzin - Polskie Stowarzyszenie Montessori

Warsztaty metodyczne Klanzy

(45 godz.) - Centrum Szkoleniowe Klanza

Rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Zabawy logopedyczne grupowe i indywidualne dla przedszkolaków

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Wspieranie rozwoju emocjonalnego małego dziecka

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Warsztaty terapeutyczno - muzyczne "Rytuały dyscyplinujące muzyką świata"

Muzyczne co nieco - zabawy z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, integracyjne i taneczne do muzyki współczesnej i klasycznej

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Warsztaty metodyczne “W krainie muzyki - zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych"

Ośrodek Doradztwa Metodycznego METRIS

"Działania na rzecz rozwoju dzieci - praktyczny wymiar wdrażania zmian przy wsparciu wydawnictwa Mac”

Warsztaty metodyczne "Trudni rodzice... Jak radzić sobie w komunikacji z rodzicami uczniów"

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

Konferencja - Jak budować u dzieci system wartości?

Konferencja - Pomoc psychologiczno - pedagogiczna, czyli jak badać i rozpoznawać potrzeby małego dziecka, by wspierać jego harmonijny rozwój.

Konferencja - Dziecięce emocje i odczucia. O ich źródłach, znaczeniu i roli w aktywności poznawczej.

Konferencja - Rozwiązywanie konfliktów - mediacje w edukacji elementarnej.

Konferencja - Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka.

Najczęściej zadawane pytania:

Kiedy należy się zgłosić do logopedy?

- Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
- Niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
- Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos.
- Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast domek mówi tomek), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast gęś mówi kęś), b na p (zamiast buda mówi puta).
- Dziecko nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.
- Podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim (co jest normą w pewnym wieku), lecz wyraźnie ją zniekształca np. gardłowo wymawia głoskę r.
- Dziecko czteroletnie nie wymawia głosek s,z,c,dz, (zastępuje je głoskami ś,ź, ć,dź)
- Dziecko pięcioletnie zastępuje głoski sz, ż, cz, dż głoskami s,z,c,dz oraz nie wymawia głoski r (pod koniec 5. r.ż)
- W wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego (czyli tego co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż jego umiejętności wypowiadania swoich myśli, może to powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli zauważysz u swojego dziecka lekkie zacinanie, powtarzanie sylab nie wpadaj w panikę, niemal wszystkie dzieci z tego wyrastają. Jeśli jednak problem będzie się nasilał, potrzebna jest szybka konsultacja ze specjalistą.

W jaki sposób odbywa sie terapia?

Terapia może przypominać zabawę z dzieckiem, jednak w ścisłym tego słowa znaczeniu nie jest zabawą, ma jednak ma przyjemny w odbiorze charakter. Specjalista współpracujący z dzieckiem pobudza jego aktywność, aby zainteresować wykonywanymi zadaniami. W bezpiecznej i życzliwej atmosferze koryguje problemy małego pacjenta.
Niewątpliwie konieczne jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Formę terapii logopedycznej wyznaczają takie czynniki jak: wiek dziecka oraz stopień i charakter występujących zaburzeń mowy. Terapia logopedyczna obejmuje usuwanie prostych wad wymowy do niemożności mówienia.

Ile czasu trwa terapia logopedyczna?

Czas trwania terapii logopedycznej jest uzależniony od kilku czynników: rodzaju wady wymowy, częstotliwości zajęć i systematyczności pracy w domu oraz od indywidualnego tempa rozwoju dziecka. Przewidywanie czasu trwania terapii jest zbyt ryzykowne. Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Skutek terapii zależy przede wszystkim od rodziców, ich dyscypliny i powtarzania ćwiczeń z dzieckiem w domu. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że sami muszą wziąć udział w terapii. Logopeda prowadzi dziecko, organizując mu ciekawą i pożyteczną terapię w formie zabawy i ćwiczeń. Ale to nie wszystko. Terapia to zawsze praca wielu osób. Często obserwuje się zależność - im rodzicowi bardziej zależy i ćwiczy z dzieckiem, tym terapia przynosi lepsze i szybsze efekty.

Który etap terapii logopedycznej jest najdłuższy?

Wyróżniamy kilka etapów terapii logopedycznej nad daną głoską, tj. izolacja, sylaby, wyrazy, wyrażenia, zdania i mowa spontaniczna. Najdłuższym etapem terapii logopedycznej jest utrwalenie prawidłowej wymowy dziecka w jego codziennych wypowiedziach. Często w grupie przedszkolnej/szkolnej, środowisku domowym dziecko nie kontroluje swojej wymowy i pojawia się błędna artykulacja. Szczególnie na tym etapie opiekunowie dziecka proszeni są o aktywne włączenie się do pracy, ponieważ to oni najwięcej czasu spędzają z dzieckiem i słuchają jego swobodnych wypowiedzi.

Jak długo trzeba pracować z dzieckiem w domu?

Pracujmy z dzieckiem codziennie, po 5 - 10 minut, stosując się do zaleceń logopedy. Często wykorzystujemy sytuacje codzienne, uczmy przez zabawę, np. usprawniajmy aparat artykulacyjny prosząc dziecko, by po zjedzonej czekoladce dokładnie, przy szeroko otwartej buzi, oblizało swoje usta.

Czy dzieci wyrastają z wad wymowy?

Nie. Pamiętajmy, że problemy logopedyczne, to pierwsza kropla, która drąży skałę. Na nie nakładają się problemy emocjonalne, związane z wycofywaniem się z grupy rówieśniczej, jeżeli dziecko nie jest rozumiane przez innych, wstyd przed występowaniem publicznym w przedstawieniach, niechęć do zabierania głosu na zajęciach, odpowiadania na pytania nauczyciela, przez co może być odbierane jako ciche, zamknięte oraz nawarstwiające się problemy w szkole, szczególnie związane z pisownią.

UMÓW WIZYTĘ ONLINE

Piątki: ul. Siewna 15/101

Loading...

Połącz
Mapa
Menu główne